Poskytovanie informácií

Záchranná zdravotná služba Bratislava, poskytuje informácie fyzickým alebo právnickým osobám podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Každá žiadosť (písomná aj ústna) musí spĺňať zákonné náležitosti.

Žiadosť je možné podať:

Písomne, doručením poštou alebo osobne do podateľne:
Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Telefonicky:
Riaditeľstvo ZZS Bratislava v dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 – 14:00
Mgr. Monika Somorovská – samostatný odborný referent, tel. č.: +421 2 6820 6111

Faxom:
tel. č.: +421 2 6820 6144

Elektronicky na adresu:
E-mail: zachrana@emergency-ba.sk

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, zdroj: www.zbierka.sk

KEDY A AKO VOLAŤ ZÁCHRANKU?

Ako volať 155?

Záchrannú zdravotnú službu voláme vždy, ak sa náhle zmenil zdravotný stav tak, že bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií, spôsobuje prudkú a neznesiteľnú bolesť alebo sa spozorujú neobvyklé zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých osoba priamo ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Starostlivosť záchrannej zdravotnej služby sa poskytuje aj pri pôrode.