Kontakt

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Antolská 11
851 07 Bratislava 57

Korešpondenčná adresa:
Antolská 11
P.O.BOX 15
850 07 Bratislava 57

Bankové spojenie:
štátna pokladnica číslo účtu: 7000287955/8180
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0028 7955
IČO: 17336210
DIČ: 2020845827

e-mail: zachrana@emergency-ba.sk
tel.: +421 2 6820 6111 

Riaditeľ ZZS Bratislava

Ing. Slavomír Gruška
e-mail: riaditel@emergency-ba.sk 

Kontakt pre média

Darina Schreková
e-mail: komunikacia@emergency-ba.sk 
tel.: +421 902 972 947

Napíšte nám

    Stanice ZZS

    [mapa]