Ochrana osobných údajov

Záchranná zdravotná služba Bratislava rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a tiež zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

KEDY A AKO VOLAŤ ZÁCHRANKU?

Ako volať 155?

Záchrannú zdravotnú službu voláme vždy, ak sa náhle zmenil zdravotný stav tak, že bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií, spôsobuje prudkú a neznesiteľnú bolesť alebo sa spozorujú neobvyklé zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých osoba priamo ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Starostlivosť záchrannej zdravotnej služby sa poskytuje aj pri pôrode.