Viac o Zoo ZZS Bratislava

Zoo ZZS Bratislava je registrovaným občianskym združením podľa zákona o združovaní občanov. Je politicky, ekonomicky a organizačne nezávislá od politických strán a hospodárskych orgánov, spoločenských a záujmových združení, občianskych iniciatív a združuje zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby Bratislava bez rozdielu politickej príslušnosti, národnosti, rasy, pohlavia a tiež občanov, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami Zoo ZZS Bratislava.

Hlavným poslaním Zoo ZZS Bratislava je zlepšiť postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chrániť a obhajovať zákonnými prostriedkami hospodárske a sociálne práva, presadzovať mzdové, profesijné a ďalšie potreby a záujmy členov, združených v Zoo ZZS Bratislava a koordinovať ich činnosť. Pre napĺňanie cieľov a poslania, postupuje Zoo ZZS Bratislava, jeho orgány, v súlade s medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ratifikovanými a vyhlásenými Slovenskou republikou alebo jej právnymi predchodcami, Ústavou SR a ostatnými zákonmi SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Činnosť Zoo ZZS Bratislava sa riadi stanovami, vnútornými predpismi a uzneseniami orgánov Zoo ZZS Bratislava.

Úlohy Zoo ZZS Bratislava spočívajú najmä v:

 • navrhovaní a pripomienkovaní právnych predpisov SR,
 • účasti na kolektívnom vyjednávaní na všetkých stupňoch,
 • obhajobe záujmov členov všetkými zákonnými prostriedkami, vrátane protestných akcií a štrajku,
 • účasti v správnych a dozorných radách zdravotníckych zariadení, zamestnávateľa Záchranná zdravotná služba Bratislava,
 • účasti v konkurzných komisiách, pri obsadzovaní vedúcich funkcií z Záchrannej zdravotnej službe Bratislava (ďalej len ZZS Bratislava),
 • kontrole pracovných podmienok, mzdových podmienok a dodržiavania bezpečnosti práce v ZZS Bratislava,
 • obhajobe členov v pracovno-právnych sporoch voči zamestnávateľovi,
 • vyjednávaní so zdravotnými poisťovňami o ekonomických záujmoch svojich členov,
 • spolupráci s profesijnými komorami a ďalšími organizáciami zdravotníkov,
 • spolupráci pri riešení sociálnych problémov svojich členov,
 • publikačnej činnosti,
 • organizovaní vzdelávacích akcií,
 • organizovaní kultúrnych spoločenských a športových akcií,
 • humanitárnych aktivitách.

Štatutár Zoo ZZS Bratislava

V mene výboru Zoo ZZS Bratislava je oprávnený konať predseda výboru Zoo ZZS Bratislava. Prvý podpredseda výboru Zoo ZZS Bratislava vykonáva funkciu predsedu Zoo ZZS Bratislava v jeho zastúpení v medziach písomného poverenia, ktoré udelí predseda Zoo ZZS Bratislava. Ostatní členovia výboru Zoo ZZS Bratislava sú oprávnení konať v mene výboru Zoo ZZS Bratislava len na základe plnej moci udelenej predsedom výboru Zoo ZZS Bratislava.

Predseda Zoo ZZS Bratislava je štatutárnym zástupcom Zoo ZZS Bratislava a riadi činnosť Zoo ZZS Bratislava.

Počas neprítomnosti predsedu Zoo ZZS Bratislava plní jeho úlohy prvý podpredseda výboru Zoo ZZS Bratislava v medziach písomného poverenia, ktoré udelí predseda Zoo ZZS Bratislava. O svojej činnosti je predseda Zoo ZZS Bratislava povinný informovať výbor Zoo ZZS Bratislava a podáva správy o činnosti výboru Zoo ZZS Bratislava.

Predseda Zoo ZZS Bratislava zvoláva a riadi rokovania výboru Zoo ZZS Bratislava a zvoláva členskú schôdzu. Predseda Zoo ZZS Bratislava je oprávnený poskytovať tlačové prehlásenia v mene Zoo ZZS Bratislava a komunikovať s médiami v mene Zoo ZZS Bratislava. Predseda Zoo ZZS Bratislava uzatvára v mene Zoo ZZS Bratislava kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom ZZS Bratislava. Predseda Zoo ZZS Bratislava je oprávnený dať sa zastúpiť v činnostiach, ktoré súvisia s Zoo ZZS Bratislava na základe plnej moci.

Predseda Zoo ZZS Bratislava je oprávnený delegovať svoje právomoci a povinnosti.