Členstvo v Zoo ZZS

Základná odborová organizácia vedie register svojich členov, eviduje ho výbor Zoo ZZS Bratislava.

Výbor Zoo ZZS Bratislava po posúdení žiadosti zaregistruje člena, ak nevykonáva činnosť, ktorá je v rozpore s činnosťou a poslaním Zoo ZZS Bratislava.

Člen Zoo ZZS Bratislava nemôže byť súčasne členom iného odborového zväzu.

Členmi naďalej môžu zostať, členovia, ktorí pre svoj vek alebo zdravotný stav ukončili pracovný pomer a poberajú dôchodok, členovia na materskej a rodičovskej dovolenke, členovia, ktorí ukončili pracovný pomer z dôvodu starostlivosti o dieťa alebo iného člena rodiny, členovia, ktorí sú nezamestnaní, po dobu kedy sú vedení príslušným úradom práce ako uchádzači o zamestnanie, členovia  ktorí pracujú v zahraničí a hodlajú si zachovať členstvo v Zoo ZZS Bratislava.

Podmienkou pre zachovanie členstva je vo všetkých prípadoch platenie určeného členského príspevku.

Členstvo v Zoo ZZS Bratislava vzniká a započítava sa dňom prijatia za člena.

Členstvo v Zoo ZZS Bratislava zaniká:

  • vystúpením zo Zoo ZZS Bratislava, podaním písomnej žiadosti štatutárovi a výboru,
  • vylúčením na základe rozhodnutia výboru Zoo ZZS Bratislava, za závažné porušovanie stanov Zoo ZZS Bratislava a za poškodzovanie záujmov ZZS Bratislava,
  • neplatením členských príspevkov v určenej výške, po dobu po sebe nasledujúcich 3 mesiacov,
  • zánikom Zoo ZZS Bratislava,
  • smrťou člena Zoo ZZS Bratislava.

O zániku členstva, podľa bodov 2 a 3, vydá Výbor Zoo ZZS Bratislava písomné rozhodnutie. O rozhodnutí o vylúčení člena zo Zoo ZZS Bratislava musí byť člen písomne informovaný do 7 dní odo dňa vydania rozhodnutia, vrátane uvedenia dôvodov, ktoré k vylúčeniu viedli. Proti takémuto rozhodnutiu sa má člen právo odvolať na revíznu komisiu Zoo ZZS Bratislava, ktorej rozhodnutie je konečné a nedá sa  voči nemu odvolať.

Členské príspevky

Každý člen Zoo ZZS Bratislava odvádza na účet Zoo ZZS Bratislava 1% z čistej mzdy mesačne. Po zániku členstva v Zoo ZZS Bratislava nevzniká členovi nárok na majetkové vyrovnanie.

Prihláška za člena Zoo ZZS Bratislava