Aktuality

Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO)

Následky mimoriadnych udalostí a nehôd s veľkým počtom zranených zabezpečujú na Slovensku od roku 2002 viaceré záchranné zložky organizované v integrovanom záchrannom systéme (ďalej IZS).

Podľa charakteru vyskytujúcich sa mimoriadnych udalostí sa na odstraňovaní následkov podieľa Hasičský a záchranný zbor (ďalej HaZZ), Záchranná zdravotná služba (ďalej ZZS), Policajný zbor SR a v niektorých prípadoch aj Ozbrojené sily SR.  Niekedy je nevyhnutná aj spolupráca Úradu verejného zdravotníctva či Civilnej ochrany. Nakoľko udalosť s hromadným postihnutím osôb (ďalej UHPO) má svoje presné pravidlá, ktoré sú pre laickú verejnosť veľkou neznámou, prinášame základné informácie, ako pri daných udalostiach postupuje IZS. 

ZZS Bratislava, spolu s inými ZZS a Operačným strediskom SR (ďalej OPSR), preverila svoju pripravenosť na UHPO v minulom roku  niekoľkokrát, napríklad koncom leta, kedy víchrica strhla stany v detskom tábore Turček, či  v susednom Česku pri pomoci tornádom zasiahnutej Morave

UHPO sa rozumie každá udalosť, pri ktorej počet osôb so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je tri a viac, alebo postihnutých na mieste nešťastia je desať a viac, z ktorých minimálne jeden ranený je so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života.

Zdravotnícky zásah na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb riadi a koordinuje veliteľ zdravotníckeho zásahu v spolupráci s veliteľom triedenia, veliteľom hniezda zranených a veliteľom odsunu.

V prípade udalostí s väčším počtom ranených sa uplatňujú zásady medicíny katastrof, ktorá má oproti urgentnej medicíne alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti svoje špecifiká. Na mieste takejto udalosti zväčša prvá prichádzajúca posádka zriaďuje manažment zdravotníckeho zásahu. Zároveň sa jeden z členov tejto posádky stáva veliteľom zdravotníckeho zásahu, ktorý zodpovedá za plynulé poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobám na mieste, a zároveň riadi, určuje a koordinuje ďalších zdravotníckych  veliteľov. Počas zásahu má na uniforme oblečenú bielu vestu.

Veliteľ triedenia je označený žltou  vestou a v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu určuje systém vyhľadávania zranených a postihnutých osôb. Veliteľ triedenia riadi a koordinuje ďalšie posádky, ktoré sú určené ako triediace skupiny. Pri veľkom počte ranených je potrebné v prvom rade stanoviť prioritu závažnosti zranenia, ošetrenia a odsunu do zdravotníckeho zariadenia. K tomuto slúži triediaci systém „START – Simply Triage and Rapid Treatment“ (z angl. jednoduché triedenie a rýchla liečba).

Zranení sú označovaní triediacimi kartami alebo páskami, ktoré podľa farby určujú závažnosť zdravotného stavu. Červení pacienti sú ťažko ranení a vyžadujú okamžitú medicínsku intervenciu a odsun do zdravotníckeho zariadenia. Žltí pacienti sú ohrození zlyhaním životných funkcií a vyžadujú odsun hneď, ako je to možné. Ranení zatriedení zelenou znesú odklad, no ich zdravotný stav si vyžaduje ošetrenie v zdravotníckom zariadení. Čierna farba označuje mŕtvu osobu.

Veliteľ hniezda zranených, ktorý je odlíšený červenou vestou, v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu určí miesto hniezda zranených, t.j. miesto, kde budú sústredení všetci ranení, ideálne v stane určenom pre UHPO, nazývanom hniezdo zranených. Veliteľ hniezda zranených riadi, koordinuje a kontroluje činnosť v hniezde zranených a usmerňuje ošetrovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v hniezde zranených.

Modrou vestou sa označuje veliteľ odsunu, ktorý  v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu a OSZS riadi a koordinuje transport zranených a postihnutých do zdravotníckych alebo cieľových zariadení.

Každá prichádzajúca posádka na miesto udalosti je povinná sa prihlásiť u veliteľa zdravotníckeho zásahu a ďalej sa riadiť  jeho pokynmi, ako aj pokynmi ostatných veliteľov.

Odstraňovanie následkov udalostí s hromadným postihnutím osôb je dlhšie trvajúcim zásahom, ktorý si vyžaduje výbornú súčinnosť všetkých zúčastnených záchranných zložiek IZS.

Úspešnosť zásahu je závislá od bezproblémovej komunikácie medzi jednotlivými zložkami IZS. Od veliteľov sa vyžaduje vysoká organizačná, riadiaca a komunikačná schopnosť.  UHPO sa vyznačujú nízkou periodicitou vzniku, vysokým nárokom na sily a prostriedky, ako personálne aj materiálne, a v neposlednom rade vysokou mierou stresovej záťaže pre zasahujúcich aj ranených. Zvládanie takýchto typov udalostí všetky zložky IZS pravidelne cvičia v simulovaných podmienkach, napr. v Centre výcviku Lešť.

Publikované: 27. januára 2022
Zdieľajte článok: