PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE PRIANIE“

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE PRIANIE“ (ďalej aj ako „súťaž“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže Záchranná zdravotná služba Bratislava (ďalej len „ZZS Bratislava“). Súťaž je určená pre všetkých fanúšikov facebookovej stránky ZZS Bratislava (ďalej ako: „fanúšik“ ).


I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Záchranná zdravotná služba Bratislava

Sídlo: Antolská 11, 850 07 Bratislava

IČO: 17336210

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II.  PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je výhra 5 ks spotrebičov značky KLARSTEIN.

III.  PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je:

 • Byť fanúšikom Facebook stránky ZZS Bratislava 
 • Napísať do komentára pod status informujúci o danej súťaži krátke prianie záchranárom, obsahujúce slovné spojenie „Naša záchranka.“ 

Prianie nesmie porušovať etické pravidlá sociálnej siete Facebook, nesmie obsahovať vulgarizmy ani iné hanlivé slovné spojenia. V prípade, že by obsahovalo čokoľvek z vyššie menovaných náležitostí,   budú z komentárov pod statusom informujúcom o súťaži „Súťaž o najkrajšie prianie“ na Facebook profile ZZS Bratislava odstránené.

IV. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž trvá od 2. 11. 2021 do 13. 11. 2021. Oficiálne výsledky budú vyhlásené a zverejnené dňa 13. 11. 2021 po 12:00 hod. na Facebook profile ZZS Bratislava.

V. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý fanúšik Facebook stránky ZZS Bratislava starší ako 18 rokov, ak spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách súťaže.
 2. Každý účastník súťaže pridaním súťažného komentára súhlasí a berie na vedomie, že dané prianie bude v databáze ZZS Bratislava a môže byť použité aj na iné propagačné účely ZZS Bratislava.
 3. Zo súťaže je vylúčený súťažiaci, ktorý by sa podvodným spôsobom pokúšal zasiahnuť do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak žiadnu cenu získať nemohol.
 4. Ak sa do súťaže zapojí súťažiaci, ktorý nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčený a nemá žiaden nárok na cenu.

VI. CENY V SÚŤAŽI

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

 1. KLARSTEIN Bella Pico 2G kuchynský robot
 2. KLARSTEIN Aquavita raňajkový set
 3. KLARSTEIN BT-318 hriankovač
 4. KLARSTEIN Trilit 3 v 1 sendvičovač
 5. KLARSTEIN Vitwist stolný mixér

VII. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

1. Žrebovanie a vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle súťaže vykonajú traja zamestnanci ZZS Bratislava.

2. Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje piatich výhercov zo všetkých účastníkov súťaže. Ceny budú prideľované v poradí, v akom sú uvedené v článku VI. týchto pravidiel,  podľa poradia vyžrebovaných výhercov. Prvý vyžrebovaný výherca vyhráva cenu s číslom jedna a posledný cenu s číslom päť. Výhercom sa stane osoba, ktorá splní podmienky uvedené v článku III. týchto pravidiel súťaže, poskytne všetky údaje potrebné na jej riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, bude vyžrebovaná a vyhlásená za výhercu. O výhercovi sa rozhodne žrebovaním, dňa 13. 11. 2021 o 12:00 hod.

3. Výhercovia budú informovaní o výhre zverejnením ich mien dňa 13. 11. 2021 po 12:00 hod. na Facebook profile ZZS Bratislava.

4. Odovzdanie ceny sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercami. ZZS Bratislava nezodpovedá za nedoručenie výhry, resp. jej poškodenie, ak bolo spôsobené poštovou prepravou alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky, ktoré vzniknú nesprávnym doručením, resp. nedoručením výhry, ZZS Bratislava postúpi na výhercu.

5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nebude spĺňať ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto pravidiel, výhra bude ponúknutá podľa poradia, náhradnému vyžrebovanému súťažiacemu. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VIII.  OSOBNÉ ÚDAJE

1. ZZS Bratislava spracúva osobné údaje výhercu tejto súťaže v rozsahu: meno, priezvisko a korešpondenčná adresa výlučne za účelom účasti v súťaži, odovzdania výhry a zverejnenia výhercu v súťaži, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“).

2. Výherca poskytnutím údajov udeľuje ZZS Bratislava súhlas, aby spracúvala ním poskytnuté osobné údaje pre súťaž v rozsahu:

3. Účastník súťaže je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať  zaslaním odvolania súhlasu na adresu: Záchranná zdravotná služba Bratislava,  Antolská 11, 850 07 Bratislava 57 alebo elektronickou poštou na adresu: zodpovednaosoba@emergency-ba.sk. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami. Ak nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v týchto pravidlách, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a rozhodnúť o nich.  

3. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.