Oznam o zrušení postupu zadania zákazky

Záchranná zdravotná služba Bratislava, ako verejný obstarávateľ

v zmysle intencií zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnom a účinnom v čase vyhlasovania verejného obstarávania, ruší použitý postup zadania zákazky, verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku č. 256/2015, zn. 25623-MST zo dňa 30.12.2015, s finančným limitom nadlimitnej zákazky s názvom „Náhradné diely pre motorové vozidlá“.
Záchranná zdravotná služba Bratislava zároveň týmto oznamuje, že pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup podľa ustanovenia § 66 ods. 8 zákona č. 434/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. s využitím elektronického trhoviska.

V Bratislave, dňa 03.05.2016