Informácia o ochrane osobných údajov

Záchranná zdravotná služba Bratislava rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a tiež zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Pacienti Záchrannej zdravotnej služby


Účastníci vzdelávacích podujatí


Zmluvní partneri a osoby zastupujúce zmluvných partnerov


Účastníci výberových konaní na obsadenie voľných pracovných pozícií


Informácia o ochrane osobných údajov


Interná súťaž