Informácia o ochrane osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov pre osoby, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť

Záchranná zdravotná služba Bratislava rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“).

Táto informácia je určená osobám, ktorým Záchranná zdravotná služba Bratislava pri svojom zásahu poskytuje zdravotnú starostlivosť („Pacienti“). Jej cieľom je poskytnúť Pacientom dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracúvané Záchrannou zdravotnou službou Bratislava a aké majú práva voči Záchrannej zdravotnej službe Bratislava vo vzťahu k týmto údajom.

Základná (skrátená) informácia o ochrane osobných údajov Pacientov, ktoré spracúva Záchranná zdravotná služba Bratislava, je uvedená v zázname o zhodnotení zdravotného stavu osoby vyhotovovanom pri zásahu vykonanom zásahovou skupinou – posádkou ambulancie Záchrannej zdravotnej služby Bratislava.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je Záchranná zdravotná služba Bratislava, so sídlom Antolská 11, 850 07 Bratislava 57, Slovenská republika, IČO 17 336 210 („ZZS BA“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie v bode 12.

2. Aké Vaše osobné údaje sú spracúvané?
ZZS BA spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa bydliska, telefonický kontakt, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, telefonický kontakt na najbližšieho príbuzného, údaj o poisťovni, údaje potrebné pre zistenie anamnézy, zhodnotenie zdravotného stavu, poskytnuté zdravotné výkony a lieky a ďalšie informácie o poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Ak Vás nie je možné identifikovať, môžeme tiež spracúvať nasledovné osobné údaje: Vaše pohlavie, odhad veku, odhad výšky, odhad hmotnosti, popis postavy, farbu vlasov a zjavné zvláštne znamenia.

3. Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch ZZS BA na účely (a) poskytovania zdravotnej starostlivosti a (b) vedenia zdravotnej dokumentácie.

4. Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?
Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, ktoré má ZZS BA podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe v platnom znení a výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších výnosov.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou z vyššie uvedených právnych predpisov.

Údaje týkajúce sa Vášho zdravia spracúva ZZS BA na základe výnimky stanovenej v článku 9 ods. 2 písm. h) Nariadenia, nakoľko spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiaceho riadenia systémov a služieb zdravotnej starostlivosti.

5. Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

6. Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?
Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené zdravotníckym zariadeniam, orgánom dozoru a dohľadu nad činnosťou ZZS BA (najmä Ministerstvu zdravotníctva SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), Národnému centru zdravotníckych informácií, lekárom samosprávnych krajov, všeobecným lekárom Ministerstva vnútra SR, posudkovým lekárom, odborným pracovníkom epidemiológie, orgánom činným v trestnom konaní, znalcom v súdnom konaní, zdravotným poisťovniam, poisťovniam vykonávajúcim individuálne zdravotné poistenie a osobám majúcim zákonný nárok na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie, ktoré tento nárok preukážu.

7. Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?
V zmysle príslušných právnych predpisov sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu 20 rokov od vykonania zásahu zásahovou skupinou ZZS BA.

8. Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?
Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

9. Z akých zdrojov získavame Vaše údaje?
Za predpokladu, že ste pri vedomí a dokážete komunikovať, Vaše údaje získavame priamo od Vás na základe komunikácie s Vami. Ak osobné údaje nie je možné získať týmto spôsobom, Vaše údaje môžeme získať prehliadaním Vašich dokladov alebo na základe zisťovania od osôb, ktoré sa s Vami nachádzajú na mieste zásahu, informácie získané od príslušníkov Policajného zboru SR a iných zdravotníckych zariadení.

10. Aké máte práva ako dotknutá osoba?
Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte voči ZZS BA nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od ZZS BA potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;
  • právo na opravu osobných údajov – máte právo na to, aby ZZS BA bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú; a
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo na to, aby v určitých prípadoch ZZS BA obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce ZZS BA overiť správnosť týchto údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

11. Kto dohliada na správnosť spracúvania Vašich osobných údajov?
Na súlad spracúvania Vašich osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada zodpovedná osoba určená ZZS BA podľa článku 37 ods. 1 Nariadenia. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: zodpovednaosoba@emergency-ba.sk.

12. Ako nás kontaktovať?
V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov môžete ZZS BA kontaktovať písomne na adrese: Antolská 11, 850 07 Bratislava 57, Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adrese: osobneudaje@emergency-ba.sk.