Interná súťaž o naj foto záchranky

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „INTERNÁ SÚŤAŽ O NAJ FOTO ZÁCHRANKY“ (ďalej aj ako „súťaž“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže Záchranná zdravotná služba Bratislava (ďalej len „ZZS Bratislava“). Súťaž je určená iba pre zamestnancov ZZS Bratislava (ďalej ako: „zamestnanec“ )


I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Záchranná zdravotná služba Bratislava
Sídlo: Antolská 11, 850 07 Bratislava
IČO: 17336210
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je balíček veselých produktov Dedoles v hodnote 70 €.

III.  PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vyhotovenie reprezentačnej fotografie zachytávajúcej sanitné vozidlo, záchranárske  vybavenie (čokoľvek súvisiace s prevádzkou ZZS, avšak okrem ľudí/personálu) a jej následné zaslanie na e-mailovú adresu komunikacia@emergency-ba.sk. Fotografie, ktoré nebudú porušovať etické pravidlá sociálnej siete Facebook, budú následne zverejnené na Facebook profile ZZS Bratislava, kde bude prebiehať hlasovanie verejnosťou. Fotografia, ktorá získa najväčší počet „Páči sa mi to“ (tzv. like), bude vyhlásená ako víťazná. 

IV. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá od 25. 6. 2021 do 18. 7. 2021. Oficiálne výsledky budú vyhlásené a zverejnené dňa 19. 7. 2021 do 12:00 hod. na Facebook profile ZZS Bratislava.

V. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

  1. Súťaže sa môže zúčastniť každý zamestnanec, ak spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách súťaže.
  • Pri každom posielaní súťažnej fotografie odosielateľ uvedie do predmetu heslo: „Súťaž – naj foto záchranky.
  • Každý účastník súťaže zaslaním súťažnej fotografie súhlasí a berie na vedomie, že daná fotografia  bude v databáze ZZS Bratislava a môže byť použitá aj na iné propagačné účely ZZS Bratislava.
  • Zo súťaže je vylúčený zamestnanec, ktorý by sa podvodným spôsobom pokúšal zasiahnuť do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak žiadnu cenu získať nemohol.
  • Ak sa do súťaže zapojí zamestnanec, ktorý nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčený a nemá žiaden nárok na cenu.
  • Ak sa do súťaže nezapojí žiaden zamestnanec, alebo nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži v zmysle pravidiel, výhru nezíska žiaden zamestnanec.

VI. CENY V SÚŤAŽI,

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

  • Balíček veselých produktov DEDOLES v hodnote 70 €

VII.  VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle súťaže a spočítanie hlasov „Páči sa mi to“ (tzv. like) vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

2. Vybratý bude jeden výherca ceny.  

3. Výherca bude informovaný o výhre zverejnením výsledkov dňa 19. 7. 2021 do 12:00 hod. na Facebook profile ZZS Bratislava.

4. Odovzdanie ceny sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nebude spĺňať ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto pravidiel, výhra bude ponúknutá súťažiacemu s druhým najväčším počtom „likeov“ podľa poradia. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami. Ak nesúhlasí  s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v týchto pravidlách, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje vysvetliť tieto nejasnosti a rozhodnúť o nich.  

3. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.