Protispoločenská činnosť

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti písomne:

a) elektronickou poštou na e-mailovú adresu: korupcia@emergency-ba.sk
b) poštou na adresu: Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava
c) osobne k rukám zodpovednej osoby – vedúca právneho oddelenia
d) osobne, vhodením do poštovej schránky, označenej nápisom „oznámenia o korupcii“, umiestnenej pri hlavnom vchode do budovy, v sídle organizácie na Antolskej ul. 11 v Bratislave