Poskytovanie informácií

Slobodný prístup k informáciam

Záchranná zdravotná služba Bratislava, poskytuje informácie fyzickým alebo právnickým osobám podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Každá žiadosť (písomná aj ústna) musí spĺňať zákonné náležitosti.

Žiadosť je možné podať:
• písomne poštou na adresu:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Antolská 11,
851 07 Bratislava

• osobne:
na podateľni ZZS BA v dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 – 14:00

• telefonicky:
riaditeľstvo ZZS BA, tel. č.: +421 2 6820 6111
Mgr. Monika Somorovská – samostatný odborný referent,
v dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 – 14:00

• faxom:
tel. č.: +421 2 6820 6144

• elektronicky na adresu:
E-mail: zachrana@emergency-ba.sk


Smernica riaditeľa ZZS Bratislava o slobodnom prístupe k informáciám [.pdf, 651 kB]
 
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií [.pdf, 82 kB], zdroj: www.zbierka.sk