Interná súťaž o 5 kávovarov pre stanice

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „INTERNÁ SÚŤAŽ O 5 KÁVOVAROV PRE STANICE“ (ďalej aj ako „súťaž“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže Záchranná zdravotná služba Bratislava (ďalej len „ZZS Bratislava“). Súťaž je určená iba pre stanice ZZS Bratislava (ďalej ako:„stanice“ )


I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Záchranná zdravotná služba Bratislava
Sídlo: Antolská 11, 850 07 Bratislava
IČO: 17336210
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je výhra 5 kusov kávovaru zn. NIVONA 520 Romantika a 50 balení kávy značky Nivona pre víťazné stanice.

III. PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vyhotovenie kolektívnej fotografie akéhokoľvek počtu zamestnancov na ktorejkoľvek stanici a zaslanie jednej fotografie za jednu stanicu na e-mailovú adresu marko.vrablec@emergency-ba.sk. Fotografie, ktoré nebudú porušovať etické pravidlá sociálnej siete Facebook, ani protipandemické opatrenia (napr. rúška a pod.), budú následne zverejnené na Facebook profile ZZS Bratislava, kde bude prebiehať samotné hlasovanie. Päť staníc resp. staničných tímov, ktorých fotografie získajú najväčší počet „Páči sa mi to“ (tzv. like), budú vyhlásené ako víťazné.

IV. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá od 23.4.2021 do 17.5.2021. Fotografie je možné zasielať od vyhlásenia súťaže až do piatka 7.5.2021. Následne budú 8.5.2021 hromadne zverejnené na Facebook profile ZZS Bratislava, kde bude prebiehať hlasovanie. Oficiálne výsledky budú vyhlásené a uverejnené dňa 17.5.2021 do 12:00 hod. na rovnakom mieste

V. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá stanica, ak spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto podmienkach účasti na súťaži. Za stanicu môže vystupovať ľubovoľný tím zamestnancov. Platí, že sa posiela jedna súťažná fotografia za jednu stanicu.
 2. Každý zamestnanec, ktorý bude súčasťou súťažnej fotografie stanice, podpíše Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby (ďalej ako: „súhlas“), na email: marko.vrablec@emergency-ba.sk. Každý takýto zamestnanec rovnako podpíše Záznam o oboznámení dotknutej osoby s informáciou o ochrane osobných údajov (ďalej ako: „záznam“). Jeden zo zamestnancov súťažnej stanice následne pošle na email: marko.vrablec@emergency-ba.sk:
  a) Súťažnú fotografiu
  b) Sken vyplneného a podpísaného „záznamu“.
 3. Pri každom posielaní súťažnej fotografie a uvedených podpísaných dokumentov: súhlasu a záznamu, odosielateľ uvedie do predmetu heslo: „Súťaž – názov stanice“.
 4. Každý zamestnanec stanice, ktorý bude súčasťou súťažnej fotografie, sa oboznámi s informáciou o ochrane osobných údajov pre zamestnancov stanice.
 5. Súťažiaca stanica má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže a každá stanica bude zaradená do súťaže o ceny len raz.
 6. Zo súťaže je vylúčená stanica, ktorá by sa podvodným spôsobom pokúšala zasiahnuť do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak žiadnu cenu získať nemohla.
 7. Ak sa do súťaže zapojí stanica, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
 8. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna stanica alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži v zmysle pravidiel, výhru nezíska žiadna stanica.

VI. CENY V SÚŤAŽI

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
• Hlavná cena: NIVONA 520 Romantika + 15 balení kávy
• Cena č. 2 NIVONA 520 Romantika + 12 balení kávy
• Cena č. 3 NIVONA 520 Romantika + 10 balení kávy
• Cena č. 4 NIVONA 520 Romantika + 8 balení kávy
• Cena č. 5 NIVONA 520 Romantika + 5 balení kávy

VII. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

 1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle súťaže a spočítanie hlasov „Páči sa mi to“ (tzv. like) vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
 2. Vybratý bude jeden výherca (alt. na jednu cenu podľa čl. VI.) hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2, jeden výherca ceny č. 3, jeden výherca ceny č. 4, jeden výherca ceny č. 5.
 3. Vybratí budú aj dvaja náhradníci, ktorí sa umiestnenia na 6. a 7. mieste (za výhercami 1.-5.) pre prípad, že nastane situácia v bode 6. tohto čl.
 4. Výhercovia budú informovaní o výhre zverejnením výsledkov dňa 10.5.2021 do 12:00 hod. na Facebook profile ZZS Bratislava.
 5. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto pravidiel, výhra bude ponúknutá náhradníkovi podľa poradia. Ak ani náhradníci nebudú súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietnu cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaca stanica súhlas s týmito pravidlami. Ak ktokoľvek z členov súťažiacej stanice, kto je súčasťou súťažnej fotografie nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v týchto pravidlách, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a rozhodnúť o nich.
 3. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 4. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE